Warunki korzystania z witryny

Kim jesteśmy:

Operatorem niniejszej strony internetowej jest Harman Kardon, jednostka organizacyjna należąca do Harman International Industries, Incorporated.(“zwana dalej “Harman”, “my”, “nasz” oraz “nas”). Firma Harman jest zarejestrowana pod adresem:

Harman International Industries
400 Atlantic Street, 15th Floor
Stamford, CT 06901, USA
+1.203.328.3500

Witamy na stronie www Harmana:

Witamy na stronie internetowej Harmana. Harman to firma należąca do Harman International Industries, Incorporated. Nasz serwis internetowy oferuje informacje i zasoby dotyczące nas, naszych interesów, naszych produktów, a także inne narzędzia i usługi. Prosimy o przeczytanie niniejszych warunków korzystania z witryny internetowej przed skorzystaniem z niej. Dostęp i korzystanie z tej strony www jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejsze warunki oraz inne obowiązujące przepisy. Brak akceptacji niniejszych warunków korzystania z witryny uniemożliwia dalsze z niej korzystanie. Prosimy o zapoznawanie się z niniejszymi warunkami od czasu do czasu, ponieważ mogą one ulec zmianie, a Harman ma prawo do dokonywania takich zmian w dowolnym czasie.

Wiek użytkownika i jego zgoda na niniejsze warunki:

Zakładamy, że każdy użytkownik niniejszej strony internetowej ma co najmniej 13 lat. Użytkownik w wieku między 13 a 18 lat, może korzystać z niniejszej strony wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, a rodzic bądź opiekun może wyrazić taką zgodę dopiero po zapoznaniu się z niniejszymi warunkami korzystania. Użytkownik wyraża zgodę na całość niniejszych warunków użytkowania, lub jeżeli jest w wieku od 13 do 18 lat, uzyskał zgodę swojego rodzica lub opiekuna po jego zapoznaniu się i wyrażeniu zgody na niniejsze warunki użytkowania.

Zmiany w witrynie i niniejszych warunkach użytkowania:

Harman może w dowolnym momencie zmieniać warunki użytkowania witryny bez obowiązku powiadamiania o tych zmianach w sposób inny niż umieszczanie ich na niniejszej stronie internetowej. Zmiany te wchodzą w Zycie w momencie umieszczenia ich na stronie internetowej przez Harmana. Użytkownik wyraża zgodę na fakt, że firma Harman nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników witryny internetowej w przypadku zmiany lub usunięcia całości lub części warunków użytkowania witryny. Użytkowanie witryny po zmianach oznacza zgodę użytkownika na wprowadzone zmiany warunków użytkowania niniejszej strony internetowej.

Zakończenie:

Harman zastrzega sobie prawo do zakończenia lub ograniczenia prawa użytkownika do korzystania z całości lub części niniejszej strony internetowej bez podania przyczyny, bez poinformowania oraz bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika lub kogokolwiek innego. Warunki użytkowania dotyczące wykorzystywania przez użytkownika własności intelektualnej Harmana, odszkodowania I ograniczenie odpowiedzialności pozostają w mocy pomimo zakończenia, wygaśnięcia lub modyfikacji niniejszych warunków użytkowania.

Własność intelektualna:

Użytkownik uznaje, że wszystkie informacje gospodarcze, zawartość, rysunki, grafika, informacje, logotypy, metadane, meta tagi, informacje marketingowe, format i styl strony, wyrażenia, zdjęcia, opisy produktów, recenzje produktów, obrazy, tekst i znaki firmowe, a także wszystkie prawa własności intelektualnej zgromadzone tutaj (nazywane dalej zbiorczo “zawartością witryny”) należą do firmy Harman, a Harman zastrzega sobie wszelkie prawa do zawartości niniejszej witryny internetowej. Poza przypadkami opisanymi w niniejszych warunkach użytkowania, Harman nie udziela użytkownikowi żadnego prawa do zawartości witryny. Użytkownikowi nie wolno usuwać lub zmieniać żadnych praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji należących do Harmana, które widnieją na niniejszej witrynie internetowej. Użytkownikowi nie wolno podejmować żadnych działań zmierzających do stworzenia zagrożenia, ograniczenia lub zakłócenia w jakikolwiek sposób zawartości niniejszej witryny należącej do Harmana. Harman zastrzega sobie pełne prawo do dochodzenia roszczeń wobec osób trzecich w przypadku naruszenia lub sprzeniewierzenia praw własności intelektualnej dotyczących zawartości niniejszej witryny. Niniejsza witryna może zawierać treści należące do innych właścicieli lub licencjonowane przez nich. Wszystkie ograniczenia korzystania wymienione w niniejszych warunkach użytkowania odnoszą się w takim samym stopniu do zawartości witryny, będącej własnością i licencjonowane przez inne podmioty.

Dozwolone korzystanie:

Stosując się do ograniczeń określonych w niniejszych warunkach użytkowania, użytkownik może uzyskać dostęp do i korzystać z witryny internetowej wyłącznie w celu niekomercyjnym, aby przeglądać informacje na temat firmy Harman i jej produktów, a także udzielać informacji na ten temat tam, gdzie to dozwolone.

Ograniczenia:

Użytkownik nie ma prawa, osobiście bądź za pośrednictwem osoby trzeciej: (i) wyciągać fragmenty, oddzielać, usuwać lub w jakikolwiek sposób kopiować zawartość witryny; (ii) demontować, dekompilować, lub w jakikolwiek inny sposób konwertować jakąkolwiek część zawartości niniejszej witryny do kodu źródłowego lub innej formy  zrozumiałej dla człowieka; (iii) adaptować, modyfikować lub tworzyć pracę pochodną zawartości witryny; (iv) dystrybuować, wynajmować, sprzedawać, oddawać w dzierżawę, transmitować, przekazywać lub w inny sposób dysponować zawartością witryny w całości lub jej części; lub (v) wykorzystywać zawartość witryny w jakimkolwiek innym celu.

Konto użytkownika na niniejszej witrynie:

W pewnych okolicznościach nasza witryna internetowa może umożliwiać użytkownikowi wyrażanie swojej opinii na temat naszych produktów lub uzyskanie rabatu na produkty w zamian za udział w kampaniach reklamowych; przyznanie takiego rabatu leży w wyłącznej gestii firmy Harman. W zamian za to, użytkownik może zostać poproszony o stworzenie nazwy użytkownika i hasła dla własnego użytku. Należy wybrać hasło, które nie jest oczywiste i uważnie przechowywać nazwę użytkownika i hasło, nie pozwalać nikomu innemu wykorzystywać tych danych do logowania, a także okresowo zmieniać hasło. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe powiadomienie Harmana w przypadku nieautoryzowanego użycia danych do logowania. Harman nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika wskutek nieautoryzowanego wykorzystania danych do logowania za wiedzą użytkownika lub bez. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania dokonane przy użyciu jego danych do logowania. Harman zastrzega sobie prawo do podejmowania niezbędnych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa witrynie internetowej oraz jej użytkownikom, takich jak zamknięcie konta użytkownika, zmiana jego hasła lub wystąpienie z prośbą o dodatkową weryfikację danych użytkownika. Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest ważne dla Harmana. Harman zgadza się podjąć w granicach rozsądku działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Harman nie gwarantuje, że dane osobowe użytkownika są wolne od zagrożeń. Harman zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika, jeżeli w ocenie Harmana konto jest nieaktywne przez dłuższy okres czasu.

Treści użytkownika na niniejszej witrynie internetowej:

Aby zamieścić informacje na niniejszej stronie internetowej, należy założyć konto i zostać zarejestrowanym użytkownikiem. Zamieszczając informacje na stronie internetowej, użytkownik zgadza się dostarczać informacje, które są prawdziwe, dokładne, aktualne i prawidłowe, zgadza się także aktualizować te informacje w razie potrzeby, tak by były prawdziwe, dokładne i aktualne. Jeżeli użytkownik zamieści informację, która według Harmana będzie nieprawdziwa lub nieprecyzyjna, Harman ma prawo edytować, usunąć lub odmówić zamieszczenia takiej informacji oraz zawiesić lub zamknąć konto użytkownika. Harman nie sprawdza treści, jakie użytkownicy zamieszczają na niniejszej witrynie internetowej przed ich zamieszczeniem. Niniejsza witryna służy wyłącznie jako forum dyskusyjne, na którym użytkownicy rozmawiają na temat produktów Harmana. Harman nie gwarantuje, że zamieszczane przez nich informacje są prawdziwe, precyzyjne lub aktualne. Zamieszczając jakiekolwiek treści lub informacje na stronie internetowej, użytkownik udziela Harmanowi nieodwołalnego, niewyłącznego prawa obowiązującego na całym świecie do wykorzystywania zamieszczonej przez użytkownika informacji lub treści w jakikolwiek sposób i w jakichkolwiek mediach, prawo to obejmuje również prawo do adaptowania, modyfikowania, tworzenia pochodnych prac, udzielania dalszych licencji oraz komercjalizowania bez żadnej rekompensaty dla użytkownika. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie przez Harmana treści stworzonych przez użytkownika, także danych osobowych użytkownika, na komputerach należących do firmy Harman. Użytkownik wyraża także zgodę na przestrzeganie poniższych zasad :

       Nie wolno podawać się za kogo innego.

       Nie wolno zamieszczać informacji, które zawierają fałszywe, mylące, niedokładne, oszukańcze treści lub promują nielegalną działalność.

       Nie wolno zamieszczać swoich osobistych informacji lub zabiegać o uzyskanie jakichkolwiek informacji osobistych od innych użytkowników niniejszej witryny.

       Nie wolno zamieszczać żadnych treści lub informacji niezgodnych z prawem.

       Nie wolno obrażać innych użytkowników niniejszej witryny. Nie wolno zamieszczać treści obraźliwych, oszczerczych, szkalujących, nieprzyzwoitych, szkodliwych, zastraszających, molestujących, zagrażających, nienawistnych, wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych lub erotycznych.

       Należy zamieszczać wyłącznie informacje konstruktywne. Nie wolno spekulować lub zamieszczać plotek na temat firmy Harman, produktów Harmana oraz jakichkolwiek innych użytkowników witryny.

       Użytkownikowi nie wolno zamieszczać informacji nie będących jego własnością lub do których nie posiada pełnych praw. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie treści.

Prywatność:

Nasza Polityka Prywatności opisuje sposób zbierania i wykorzystywania informacji na niniejszej witrynie internetowej. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności przed skorzystaniem z niniejszej witryny internetowej.

Skargi dotyczące zawartości witryny:

W przypadku pojawienia się na niniejszych stronach internetowych jakichkolwiek niewłaściwych treści, prosimy powiadomić o tym firmę Harman na piśmie. Harman w dobrej wierze podejmie wysiłek sprawdzenia każdego zarzutu pojawienia się niewłaściwych treści, które naruszają niniejsze warunki użytkowania, jednakże Harman nie gwarantuje, że podejmie jakikolwiek dodatkowe działania w tym kierunku.

Powiadamianie o naruszeniu praw:

Jeżeli użytkownik uważa, że jego praca została bezprawnie skopiowana i umieszczona na niniejszej witrynie, prosimy wysłać do Harmana imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, fizyczny lub elektroniczny podpis, opis pracy objętej prawami autorskimi, opis lokalizacji pracy objętej prawami autorskimi na niniejszej stronie internetowej, a także oświadczenie użytkownika, potwierdzające, że przekazywana informacja jest prawdziwa oraz że zgłaszający naruszenie jest właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do występowania w imieniu ich właściciela.

Skargi:

Prosimy kierować wszystkie pisma prawnicze dotyczące warunków użytkowania witryny na adres:

Harman International Industries
400 Atlantic Street, 15th Floor
Stamford, CT 06901, USA
tel. 001.203.328.3500

Bezpieczeństwo witryny internetowej:

Zagrażanie bezpieczeństwu witryny internetowej jest zabronione i może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej i cywilnej. Harman może rozpatrywać przypadki działań zagrażąjących niniejszej witrynie internetowej oraz kontaktować się z przedstawicielami prawa w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa. Harman uważa następujące działania za zagrażające bezpieczeństwu witryny: nieautoryzowany dostęp do informacji na serwerach lub systemach Harmana, takich jak sondy, skanowanie lub testy słabych punktów witryny internetowej, omijanie lub obchodzenie zabezpieczeń witryny, ingerowania w usługi innych użytkowników, ingerowania w lub manipulowanie zasobami komputera będącego hostem witryny internetowej lub łącznością sieciową w ogóle. Harman zabrania także podejmowania prób przeciążania komputerów lub sieci Harmana, zmieniania lub klonowania nagłówków pakietów, wiadomości e-mail lub innych.

Wykorzystywanie i przechowywanie informacji przez Harmana:

Harman może wprowadzić standardy i ograniczenia dotyczące użytkowania niniejszej witryny internetowej, w tym rodzaju informacji, jakie może zamieszczać w witrynie internetowej użytkownik, maksymalnej liczby dni, przez które treść stworzona przez użytkownika będzie widoczna na stronie internetowej, maksymalnej liczby wiadomości e-mail, jakie jedno konto użytkownika może wysłać lub odebrać, a także maksymalnej przestrzeni na dysku, jaką może zajmować jeden użytkownik. Harman nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie lub skasowanie jakichkolwiek treści lub danych osobowych przechowywanych na witrynie internetowej lub w inny sposób dostarczonych Harmanowi poprzez użytkowanie niniejszej witryny internetowej. Harman zastrzega sobie prawo do modyfikacji sposobu przechowywania i korzystania z tych treści od czasu do czasu.

Linki do stron internetowych innych firm:

Niniejsza witryna internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, będących własnością lub zarządzanych przez inne podmioty. Harman nie sprawuje kontroli nad linkowanymi witrynami internetowymi.

Wprowadzenie w życie:

Harman zastrzega sobie prawo do wprowadzania w życie niniejszych warunków użytkowania w wyłącznej gestii Harmana. Harman może przekazywać ostrzeżenia, zawieszać lub wypowiedzieć użytkownikowi dostęp do witryny, edytować zamieszczone przez użytkownika treści i informacje, zgłaszać organom ścigania lub wszczynać postępowania prawne przeciwko każdemu pogwałceniu niniejszych warunków użytkowania. Niewprowadzenie przez Harmana w życie jakiegokolwiek prawa lub klauzuli z niniejszych warunków użytkowania nie oznacza rezygnacji z takiego prawa bądź klauzuli. Jeżeli jakaś klauzula zostanie uznana za niezgodną z prawem, zostanie usunięta z niniejszych warunków użytkowania, co nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych klauzul w nich zawartych. Warunki użytkowania są stworzone i zarządzane zgodnie z prawem obowiązującym w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Użytkownik wyraża zgodę na rozstrzyganie jakichkolwiek sporów na drodze prawnej przeciwko Harmanowi przed federalnymi bądź stanowymi sądami mieszczącymi się w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Odszkodowanie:

Użytkownik zgadza się na wynagrodzenie Harmana, firmy będącej jego właścicielem, udziałowców, urzędników, kadry zarządzającej, pracowników, agentów, licencjodawców oraz dostawców oraz uwolni ich od odpowiedzialności ( bez żadnych ograniczeń ) z tytułu roszczeń, strat, wydatków, szkód i kosztów, łącznie z kosztami prawnymi, wynikających z użytkowania niniejszej witryny internetowej, z zamieszczania jakichkolwiek treści stworzonych przez użytkownika lub nie. Ta klauzula będzie nadal obowiązywać w przypadku zakończenie lub modyfikacji niniejszych warunków użytkowania.

Brak gwarancji:

Niniejsza witryna internetowa oraz zawarte na niej informacje i treść dostarczona przez harmana są udopstępniane w takiej postaci, w jakiej się znajdują, bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. poza przypadkami wymaganymi przez prawo, harman odrzuca wszelkie gwarancje różnego rodzaju dotyczące przydatności handlowej, przydatności do konkretnego celu lub nienaruszania praw własności intelektualnej. harman nie gwarantuje, że niniejsza witryna internetowa będzie działała zawsze bez usterek i będzie wolna od błędów, że jakiekolwiek błędy zostaną poprawione oraz, że niniejsza strona i serwery, na których się znajduje są wolne od defektów lub mechanizmów zagrażających bezpieczeństwu. harman nie gwarantuje, że informacje i inna zawartość niniejszej witryny są prawidłowe, dokładne, adekwatne, prawdziwe, użyteczne lub niezawodne.

Brak odpowiedzialności:

Harman nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, celowe, przypadkowe lub pośrednie uszkodzenia powstałe wskutek użtykowania niniejszej witryny lub powstałe wskutek niemożności  jej użytkowania. harman nie ponosi odpowiedzialności za zachowania jej użytkowników, nawet jeżeli harman został powiadomiony o możliwości wystąpienia tego typu uszkodzeń. użytkownik ponosi pełną odpwiedzialność za swoje korzystanie z niniejszej witryny. jeżeli użytkownik nie jest zadowolony z działania lub zawartości niniejszej witryny internetowej, może jedynie przestać użytkować niniejszą witrynę. jednakże, jeżeli harman zostanie uznany za winnego jakiejkowiek szkody lub straty, jakie spotkały użytkownika, a są w jakiś spsoó© związane z jego użytkowaniem niniejszej witryny, odpowiedzialność materialna harmana nie przekroczy kwoty 100 usd.

Aktywność użytkowników w mediach społecznościowych:

Publikując treści oznaczone nazwą marki i hashtagiem Harman w mediach społecznościowych, użytkownik zezwala firmie Harman International Industries, Incorporated („Harman”) na wyszukiwanie oznaczonych w ten sposób wiadomości („wpis z mediów społecznościowych”). Firma Harman może kontaktować się z użytkownikiem, publicznie lub prywatnie, za pośrednictwem platformy społecznościowej, na której został opublikowany dany wpis z mediów społecznościowych, aby uzyskać pozwolenie użytkownika na wykorzystywanie danego wpisu. Użytkownik zostanie wówczas przekierowany do niniejszego regulaminu. Jeżeli użytkownik udzieli firmie Harman pozwolenia według warunków zawartych w wystosowanej prośbie, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) użytkownik posiada wszelkie prawa do opublikowanego wpisu z mediów społecznościowych, (ii) użytkownik posiada zgodę wszystkich osób pojawiających się we wpisie z mediów społecznościowych na udzielanie opisanych w niniejszym dokumencie praw; (iii) użytkownik osiągnął wiek pełnoletności zgodnie z przepisami kraju, w którym zamieszkuje oraz (iv) korzystanie z opublikowanego przez użytkownika wpisu z mediów społecznościowych przez firmę Harman, strony trzecie świadczące usługi zarządzania treścią dla firmy Harman, jej partnerów handlowych oraz wszelkie inne osoby działające w imieniu firmy Harman (łącznie: „upoważnione strony”) nie będzie stanowić naruszenia praw żadnej strony trzeciej ani żadnych przepisów prawa. Użytkownik niniejszym zwalnia firmę Harman i upoważnione strony od wszelkiej odpowiedzialności związanej z wykorzystywaniem opublikowanego wpisu z mediów społecznościowych przez upoważnione strony.

Wyrażając zgodę na wykorzystywanie wpisu z mediów społecznościowych przez firmę Harman oraz upoważnione strony, użytkownik udziela upoważnionym stronom niewyłączne, obowiązujące na całym świecie prawo do wykorzystywania tego wpisu w sposób opisany w prośbie zaakceptowanej przez użytkownika. Jeżeli w prośbie nie określono sposobu wykorzystywania, to użytkownik udziela upoważnionym stronom pozwolenia na dowolne wykorzystywanie wpisu we wszystkich mediach, w tym pozwolenia na jego dostosowywanie i modyfikowanie, tworzenie materiałów pochodnych na jego podstawie, udzielanie sublicencji, przenoszenie praw oraz komercjalizację wpisu z mediów społecznościowych oraz na wszelkie inne czynności określone przez upoważnione strony, w tym, bez ograniczeń, wykorzystywanie wpisu na ich stronach internetowych, profilach społecznościowych zarządzanych przez Harman oraz w innych inicjatywach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych prowadzonych w dowolnych mediach istniejących obecnie lub w przyszłości. Harman może wykorzystywać, eksponować, powielać, rozpowszechniać i przesyłać wpis, tworzyć na jego podstawie materiały pochodne, łączyć go z innymi materiałami, zmieniać oraz edytować w dowolny określony przez siebie sposób bez jakichkolwiek zobowiązań wobec użytkownika. Jurysdykcje niektórych krajów mogą nie dopuszczać niektórych z wymienionych tu postanowień, które nie mają wówczas zastosowania do użytkownika. Użytkownik może także posiadać inne prawa w zależności od obowiązującej jurysdykcji. W późniejszym terminie użytkownik może wystąpić z żądaniem usunięcia swojego wpisu z mediów społecznościowych. W takim przypadku użytkownik winien przekazać łącze lub wystarczające informacje umożliwiające firmie Harman zlokalizowanie wpisu będącego przedmiotem żądania. Wszelkie informacje i żądania związane z usunięciem należy przesyłać na adres:
harmansocial@harman.com
LUB
Harman International Industries
ATTN: Social Team
400 Atlantic St., 15th Floor
Stamford, CT 06901, USA